สำหรับผู้ส่งผลงานเข้าระบบ ขอให้จัดเตรียมไฟล์ ผลงานฉบับเต็ม และ ผลงานฉบับบทคัดย่อ ทั้งชนิด word(.docx) และ pdf(.pdf) รวม 4 ไฟล์   |  Template  (26/08/2564)
รูปแบบการตีพิมพ์บทความและการนำเสนอผลงาน สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก!!  (24/08/2564)

ขั้นตอนการส่งผลงาน

 ขั้นตอนและการดำเนินงานในการส่งผลงาน

ลงทะเบียน

ผู้ที่จะส่งผลงาน กรุณาลงทะเบียนในชื่อของท่าน

เข้าสู่ระบบ

ผู้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเพื่อส่งผลงาน

FIRST ANNOUNCEMENT