เกณฑ์การพิจารณาผลงาน

Peer review

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
2 คน 1 คน

หมายเหตุ

จำนวนผู้ทรงคุณวุฒิตามความเหมาะสมของแต่ละสาขา