กำหนดการประชุมวิชาการ

ผลงานที่ผ่านการพิจารณาทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ เจ้าของผลงานจะต้องมานำเสนอผลงาน หากท่านไม่มานำเสนอผลงาน ทางผู้จัดงานฯ จะทำหนังสือถึงต้นสังกัดของท่านเพื่อพิจารณาต่อไป

ยังไม่กำหนด