ติดต่อสอบถามข้อมูลในด้านต่างๆ

ด้านข้อมูลทั่วไป

โทรศัพท์ 034-341545-6 ต่อ 125, 126
โทรสาร 034-351395

E-mail: kpspic@ku.ac.th, kpsrnp@ku.ac.th

ด้านระบบ

โทรศัพท์ 034-341545-6 ต่อ 500
โทรสาร 034-351395

E-mail: kpsnrr@ku.ac.th

ผู้ประสานงานแต่ละสาขา

สาขา ติดต่อ โทร
พืชและเทคโนโลยีชีวภาพ ผศ.ดร.อรอุมา ตนะดุลย์ 098-2655848
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.ดนุพล แสงนาค
ดร.อัญชิษฐา ภูอุดม
083-3124719
083-3124719
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ ผศ.ดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม 085-9596941
วิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา ผศ.ดร.นิรอมลี มะกาเจ 086-9068252
วิศวกรรมศาสตร์ น.ส.อรุณี สุขศรี 084-1572185
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล 088-1492823
ส่งเสริมการเกษตร อ.ดร.คนึงรัตน์ คำมณี
อ.สุชีรา มาตยภูธร
081-8569925
086-5565967
สัตว์และสัตวแพทย์ นางภคอร อัครมธุรากุล 094-1628246