Registration

การรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

ข้อมูลผู้สมัคร
ประเภทบัตร  บัตรประชาชน     Passport หมายเลขบัตร*   เพศ*  
 คำนำหน้า*    ชื่อ*    นามสกุล*  
 Title name*   ตัวอักษรตัวแรกเป็นตัวใหญ่ เช่น Nirut
 Name*  
ตัวอักษรทุกตัวเป็นตัวใหญ่ เช่น RUAYRUEN
 Surname*  
 วัน/เดือน/ปีเกิด*    วันที่*    เดือน*    ปี*    จังหวัดที่เกิด*  
 เชื้อชาติ*   สัญชาติ*   ศาสนา* 
ใส่เป็นตัวเลข 10 หลัก เช่น 0851234567
 โทรศัพท์มือถือ* 
ใส่เป็นตัวเลข 10 หลัก เช่น 0851234567
 โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้* 
กรุณาตรวจสอบ E-mail ให้ถูกต้องเพื่อใช้ส่งข้อมูล
 E-mail* 
 บ้านเลขที่*   หมู่ที่    ตรอก/ซอย  
 ถนน    แขวง/ตำบล*    เขต/อำเภอ*  
 จังหวัด*    รหัสไปรษณีย์*  
ข้อมูลบิดา(กรณีไม่ทราบเลขบัตรประชาชนบิดา ให้นำเลขบัตรประชาชนของตนเองใส่แทน)
 คำนำหน้าบิดา*    ชื่อบิดา*    นามสกุลบิดา*  
ประเภทบัตร  บัตรประชาชน     Passport
 หมายเลขบัตรของบิดา*  
 อาชีพ    สถานประกอบการ  
 โทรศัพท์    โทรศัพท์มือถือ  
ข้อมูลมารดา(กรณีไม่ทราบเลขบัตรประชาชนมารดา ให้นำเลขบัตรประชาชนของตนเองใส่แทน)
 คำนำหน้ามารดา*    ชื่อมารดา*    นามสกุลมารดา*  
ประเภทบัตร  บัตรประชาชน     Passport
 หมายเลขบัตรของมารดา*  
 อาชีพ    สถานประกอบการ  
 โทรศัพท์    โทรศัพท์มือถือ  
ข้อมูลด้านการศึกษา
หากท่านไม่พบชื่อโรงเรียน กรุณาแจ้ง รหัสโรงเรียน 10 หลัก, ชื่อโรงเรียน และจังหวัดของโรงเรียน มาที่ e-mail: kpsnrr@ku.ac.th
 ประเภทโรงเรียน*    จังหวัด*    ชื่อโรงเรียน*  
 แผนการเรียน*  
ท่านทราบข่าวสารนี้จากช่องทางใดเป็นอันดับแรก*     เพจ Facebook
  Line
  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ
  เว็บไซต์เด็กดี
  อื่นๆ โปรดระบุ
 

กำหนด username และ password เพื่อใช้เข้าระบบในครั้งต่อไป

ตัวเล็กและตัวใหญ่มีผลในการ Login ผู้สมัครควรจำให้ได้
ตัวเล็กและตัวใหญ่มีผลในการ Login ผู้สมัครควรจำให้ได้