Registration

การรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

ระบบรับเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา2564

สำหรับรอบ 2

ผู้สมัครจะต้องทำการตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างในระบบให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นไปตามระเบียบการรับสมัคร ภายในระยะเวลาที่รับสมัคร มิเช่นนั้นทางคณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาการสมัครของท่าน โดยทางมหาวิทยาลัยฯจะปิดการเข้าสู่ระบบหลังจากวันสุดท้ายของการรับสมัครสมัครสมาชิก
   
ลืม password
   
ลืม username
   
ให้ระบบจัดส่ง usename & password