สาส์น จากประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดสัมมนาและประชุมวิชาการฯ    |    คำนำ    |    คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดสัมมนาและประชุมวิชาการ


ผลงานภาคบรรยาย (Oral Section)
สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาสัตว์และสัตวแพทย์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา
สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
สาขาส่งเสริมการเกษตร
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster Section)
สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาสัตว์และสัตวแพทย์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา
สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
สาขาส่งเสริมการเกษตร
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์