สาส์น จากประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดสัมมนาและประชุมวิชาการฯ    |    คำนำ
คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดสัมมนาและประชุมวิชาการ

ผลงานภาคบรรยาย (Oral Section)
สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาสัตว์และสัตวแพทย์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา
สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
สาขาส่งเสริมการเกษตร
ผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster Section)
สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาสัตว์และสัตวแพทย์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
สาขาส่งเสริมการเกษตร