การรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ku

แนวปฏิบัติการสมัครรอบที่ 2

ข้อที่ รายละเอียด
1 ผู้สมัครจะต้องอ่านระเบียบการก่อนการสมัครและต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการ หากตรวจพบในภายหลังแม้ว่าจะมีการสมัคร/ผ่านการคัดเลือก/เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ก็จะตัดสิทธิ์ทันทีและไม่มีการคืนเงิน ไม่มีการรับผิดชอบ ในทุกกรณี
2 ผู้สมัครควรใช้ PC/Notebook และใช้ Browser Google chrome ในการสมัคร และผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบอยู่เสมอ หากมีสิ่งใดสงสัยจะต้องติดต่อสอบถามและกระทำให้แล้วเสร็จก่อนการปิดรับสมัคร มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้สมัครยืนยันข้อมูลตามที่ปรากฏในระบบ
3 ในขั้นตอนการสมัคร ผู้สมัครทุกคนจะต้อง upload ไฟล์ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จำนวน 1 ไฟล์ คลิ๊ก!! ดูตัวอย่าง
4 สำหรับคณะสัตวแพทยศาสตร์ รูปแบบที่ 5 บุตรเกษตรกร ให้ผู้สมัครแนบไฟล์หนังสือรับรองบุตรเกษตกรที่กรอกข้อความสมบูรณ์ เพิ่มเติมอีก 1 ไฟล์ (ชนิด pdf) คลิ๊ก!! ดูตัวอย่าง | Download หนังสือรับรองบุตรเกษตรกร คณะสัตวแพทยศาสตร์
5 สำหรับคณะเกษตร กำแพงแสน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ รูปแบบที่ 6 บุตรเกษตรกร ให้ผู้สมัครแนบไฟล์หนังสือรับรองบุตรเกษตกรที่กรอกข้อความสมบูรณ์ เพิ่มเติมอีก 1 ไฟล์ (ชนิด pdf) Download หนังสือรับรองบุตรเกษตรกร | Download หนังสือรับรองยุวเกษตรกร
6 สำหรับรูปแบบที่ 2, รูปแบบที่ 3 และรูปแบบที่ 7 ให้แนบไฟล์เพิ่มเติมอีก 1 ไฟล์ (ชนิด pdf) ขนาดไฟล์ไม่เกิน 15 MB โดยเป็นไฟล์ที่แสดงถึงหลักฐานความสามารถตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการ คลิ๊ก!! ดูตัวอย่าง
  - รูปแบบที่ 2 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา (เฉพาะคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์)
  - รูปแบบที่ 3 ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (เฉพาะคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์)
  - รูปแบบที่ 7 ผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
7 การชำระเงินค่าสมัคร ให้ชำระได้ที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์, แอพ SCB EASY, ตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ ก่อนการชำระเงินให้สังเกตข้อมูลในใบแจ้งหนี้จะต้องมีข้อความครบถ้วน สมบูรณ์ ทั้งนี้เมื่อชำระค่าสมัครแล้วให้เข้าระบบเพื่อตรวจสอบสถานะการชำระเงินในวันถัดไป เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
8 ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ สมัครเลือกสาขา ชำระเงินค่าสมัคร ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 16.30 น. เท่านั้น
9 ผู้สมัครที่เคยลงทะเบียนสมัครรอบ 1 ไว้แล้ว สามารถเข้าสู่ระบบได้ โดยใช้ username และ password ที่ผู้สมัครเคยลงทะเบียนไว้
10 ผู้สมัครที่ยืนยันสิทธิ์ clearing-house แล้ว ไม่อนุญาตให้สมัคร หากตรวจพบในภายหลังจะตัดสิทธิ์ทันทีและไม่มีการคืนเงิน ไม่มีการรับผิดชอบ ในทุกกรณี
11 สำหรับรูปแบบที่ 4 เด็กดีอยากเป็นครู (เฉพาะคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์) ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนอยู่ในโรงเรียนเครือข่ายสถาบันร่วมผลิต ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการเท่านั้น

ขั้นตอนการสมัคร

1

ลงทะเบียน TCAS

ผู้สมัครทุกคนจะต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS มิเช่นนั้นผู้สมัครจะ Clearing-house ไม่ได้ และทางมหาวิทยาลัยฯ จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี

คลิ๊ก สมัคร TCAS

วันที่ 6 ก.พ. - 23 มี.ค. 63
2

ลงทะเบียนใช้งานระบบ

หลังจากลงทะเบียน TCAS แล้ว ให้ผู้สมัครทำการลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบรับเข้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คลิ๊ก ลงทะเบียน

วันที่ 6 ก.พ. - 26 มี.ค. 63
3

เข้าสู่ระบบ

สำหรับผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียนกับทาง TCAS และของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อดำเนินการต่อไป

คลิ๊ก เข้าสู่ระบบ

วันที่ 6 ก.พ. - 26 มี.ค. 63

กำหนดการ

รอบที่ 1
  ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS วันที่ 2-16 ธ.ค. 62
  สมัครและชำระเงินค่าสมัคร วันที่ 2-26 ธ.ค. 62
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 13 ม.ค. 63
  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 18 ม.ค. 63
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 30 ม.ค. 63
  ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS วันที่ 30-31 ม.ค. 63
  สละสิทธิ์ในระบบ TCAS วันที่ 1-2 ก.พ. 63
client logos

กองบริหารการศึกษา เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140