กำหนดการประชุมวิชาการ

ผลงานที่ผ่านการพิจารณาทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ เจ้าของผลงานจะต้องมานำเสนอผลงาน หากท่านไม่มานำเสนอผลงาน ทางผู้จัดงานฯ จะทำหนังสือถึงต้นสังกัดของท่านเพื่อพิจารณาต่อไป
ผู้นำเสนอผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมพิธีเปิดงานการจัดสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 โดยลงทะเบียนเข้าร่วมงานในเวลา 08.00 - 09.00 น.

ภาคบรรยาย

กำหนดการนำเสนอและลงทะเบียน ภาคบรรยาย

 •      สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ  อ่านรายละเอียด  ลงทะเบียน ณ โถงล่าง อาคารศูนย์เรียนรวม 2 วันที่ 4 ธ.ค. 62 เวลา 8.30 - 9.30 น.
 •      สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  อ่านรายละเอียด  ลงทะเบียน ณ อาคารอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา (ตึก 3 ชั้น อบน.) วันที่ 3 ธ.ค. 62 เวลา 12.30 - 14.00 น.
 •      สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ  อ่านรายละเอียด    ลงทะเบียน ณ โถงล่าง อาคารศูนย์เรียนรวม 2 วันที่ 4 ธ.ค. 62 เวลา 8.30 - 9.30 น.
 •      สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา  อ่านรายละเอียด  ลงทะเบียนและลงไฟล์ข้อมูล ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา วันที่ 3 ธ.ค. 62 เวลา 12.00 - 12.30 น.
 •      สาขาวิศวกรรมศาสตร์  อ่านรายละเอียด  ลงทะเบียน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน อาคาร 9 ชั้น 4 วันที่ 4 ธ.ค. 62 เวลา 8.00 - 09.30 น.
 •      สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  อ่านรายละเอียด  ลงทะเบียนและลงไฟล์ข้อมูล ณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 3 วันที่ 4 ธ.ค. 62 เวลา 12.00 - 12.45 น.
 •      สาขาส่งเสริมการเกษตร  อ่านรายละเอียด  ลงทะเบียน ณ โถงล่าง อาคารศูนย์เรียนรวม 2 วันที่ 4 ธ.ค. 62 เวลา 8.30 - 9.30 น.
 •      สาขาสัตว์และสัตวแพทย์  อ่านรายละเอียด  ลงทะเบียน ณ โถงล่าง อาคารศูนย์เรียนรวม 2 วันที่ 3 ธ.ค. 62 เวลา 12.00 - 12.30 น.

กำหนดการลงทะเบียน สำหรับผู้เข้าร่วมที่ชำระเงิน

 •      สำหรับ วันที่ 3 ธันวาคม 2562  ลงทะเบียน ณ โถงล่าง อาคารศูนย์เรียนรวม 2 เวลา 12.00 - 12.30 น.
 •      สำหรับ วันที่ 4 ธันวาคม 2562  ลงทะเบียน ณ โถงล่าง อาคารศูนย์เรียนรวม 2 เวลา 8.30 - 9.30 น.

ภาคโปสเตอร์

กำหนดการ นำเสนอภาคโปสเตอร์

 •      ลำดับการติดโปสเตอร์  รายละเอียด
 •      สามารถติดโปสเตอร์ได้ตั้งแต่วันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 แต่ต้องไม่เกิน 8.00 น. ของวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณโถงด้านล่าง อาคารศูนย์เรียนรวม 2
 •      ไม่อนุญาตให้ผู้ติดผลงานแกะผลงานออกก่อนวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น.
 •      ต้องเตรียมอุปกรณ์มาติดเอง

กำหนดการ ลงทะเบียนภาคโปสเตอร์

 •     ผู้นำเสนอภาคโปสเตอร์ทุกท่านต้องลงทะเบียนนำเสนอผลงาน ณ บริเวณโถงด้านล่าง อาคารศูนย์เรียนรวม 2 วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 12.00 น. - 13.00 น. เท่านั้น และยืนประจำบอร์ดเพื่อนำเสนอผลงาน