รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ถือเป็นภารกิจสำคัญของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อช่วยให้บุคลากรและนักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินการวิจัยของตนเอง เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยและนักวิชาการอื่นๆ รวมทั้งนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ นอกจากนี้ ยังนับเป็นโอกาสที่จะเผยแพร่ผลงานวิจัยให้แก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและและภาคธุรกิจนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างกว้างขวางซึ่งถือเป็นกลไกที่สนับสนุนให้มีการใช้องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาอย่างสูงสุดแก่ชุมชนและสังคม โดยผลงานนำเสนอที่มีคุณภาพจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลดีเด่น ดีและชมเชย ในแต่ละสาขาและผู้นำเสนอผลงานสามารถนำผลงานไปเสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการได้ เช่น วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร วารสารเกษตรศาสตร์ วิทยาสารกำแพงแสน ฉบับอิเลคทรอนิกส์ (E-journal) กอปรกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) อันเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอื่น และรับมือต่อความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจนก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยทำให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น นับเป็นจังหวะเวลาที่ท้าทายอย่างมากที่ประเทศไทยต้องปรับตัวขนานใหญ่ โดยจะต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้านเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยท่ามกลางการแข่งขันในโลกที่รุนแรงขึ้นมาก และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนในเพื่อให้การพัฒนาประเทศสามารถดำเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

        งานวิจัยถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้และเป็นภารกิจที่สำคัญของสถาบันอุดมศึกษา จะเห็นได้ว่าปัจจุบันสถาบันต่างๆ ได้ให้ความสำคัญกับการผลิตงานวิจัยโดยให้อาจารย์แต่ละท่านได้มีโอกาสผลิตผลงานวิจัยควบคู่ไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอนซึ่งงานวิจัยนี้เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญถึงคุณภาพคณาจารย์ของสถาบันอีกด้วย อย่างไรก็ตามเวทีในการนำเสนอผลงานดังกล่าว ยังไม่เป็นที่แพร่หลายเท่าที่ควรในประเทศไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยตลอดจนการสร้างประสบการณ์ด้านงานวิจัยในระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จึงขออนุมัติจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้ชื่อ “เกษตรกำแพงแสน ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน”

        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้เล็งเห็นว่าการประชุมวิชาการระดับชาติก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการสำหรับนักวิชาการ นักวิจัย และผู้เข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมระดับชาติดังกล่าว เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความเข็มแข็งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนได้เป็นอย่างดียิ่ง อีกทั้งยังทำให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ และมีส่วนในการนำความรู้ทางวิชาการมาเผยแพร่เพื่อพัฒนาประเทศไทยต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นการ เสนอผลงานวิจัยประจำปีในสาขาต่าง ๆ
 2. เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการ ได้แก่ อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักวิจัยภาคเอกชนได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของงานวิจัย ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสาขาดังกล่าวให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
 3. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของงานวิจัยในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการงานวิจัย
 4. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ระหว่างนักวิชาการในภาครัฐและเอกชนอันจะนำไปสู่แนวทางการวิจัยเพื่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศในอนาคต
 5. เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายงานวิชาการงานวิจัยและสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศ
 6. เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการผลงานวิจัยในระดับชาติ

สาขาการประชุมวิชาการ

 • สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
 • สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา
 • สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • สาขาส่งเสริมการเกษตร
 • สาขาสัตว์และสัตวแพทย์

รูปแบบในการจัด

 • การบรรยายพิเศษ
 • การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย(Oral Presentation)
 • การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์(Poster Presentation)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และกองบริหารวิชาการและนิสิต

วันจัดการประชุมวิชาการ

        3-4 ธันวาคม 2562 เสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์

สถานที่

        พิธีเปิด มอบรางวัลผลงานวิจัย การบรรยายพิเศษ หรืออภิปรายพิเศษ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน การเสนอผลงานวิจัยในภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ตลอดจนการอภิปราย บรรยายพิเศษสาขาต่าง ๆ ณ อาคารศูนย์เรียนรวม รวมถึงคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผู้เข้าร่วมประชุม

 • อาจารย์ ข้าราชการ นักวิจัย นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอื่นๆ
 • บุคลากรภาคเอกชน เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

การลงทะเบียนและชำระเงิน

 • ผู้เข้าร่วมเสนอผลงานต้อง ลงทะเบียน ส่งผลงาน และชำระเงินค่าส่งผลงาน ตามที่กำหนด
 • สำหรับบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถใช้วิธีโอนเงินผ่านหน่วยงานได้ โดยกองบริหารวิชาการและนิสิตจะทำหนังสือขอให้โอนเงินไปยังหน่วยงานของท่าน หลังจากการจัดงานประชุมวิชาการเสร็จสิ้น
 • สำหรับบุคลากรภายนอกให้ชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ จากแบบฟอร์มการชำระเงินที่พิมพ์ออกจากระบบ เฉพาะผลงานที่สาขารับเรื่องพิจารณา (1 ผลงาน ต่อ 1 แบบฟอร์มการชำระเงิน)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. อาจารย์ / นักวิจัย นิสิต / นักศึกษา ได้เผยแพร่งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ข้อค้นพบใหม่ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางวิชาการ และการแก้ไขปัญหาสังคมของประเทศชาติ
 2. ผู้เข้าประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะนำไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้
 3. ผู้เข้าประชุมมีความรู้และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น