ติดต่อสอบถามข้อมูลในด้านต่างๆ

ด้านข้อมูลทั่วไป

โทรศัพท์ 034-341545-7 ต่อ 125, 126
โทรสาร 034-351395

E-mail: kpspic@ku.ac.th, kpsrnp@ku.ac.th

ด้านระบบ

โทรศัพท์ 034-341545-7 ต่อ 500
โทรสาร 034-351395

E-mail: kpsnrr@ku.ac.th

ผู้ประสานงานแต่ละสาขา

สาขา ติดต่อ โทร
พืชและเทคโนโลยีชีวภาพ ผศ.ดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว 081-7631214
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ปิยะพงษ์ เลาศรีรัตนชัย 081-8565844
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ ผศ.ดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม
นางสาวพิชญากร พิมพา
085-9596941
วิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา ผศ.ดร.อรอุมา บุณยารมย์ 087-1993789
วิศวกรรมศาสตร์ น.ส.อรุณี สุขศรี 084-1572185
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล 088-1492823
ส่งเสริมการเกษตร รศ.ดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง 086-1724004
สัตว์และสัตวแพทย์ นางภคอร อัครมธุรากุล 094-1628246