สำหรับสาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ และ สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถเลือกรูปแบบการส่งผลงานได้ 2 รูปแบบ คือ

คู่มือการส่งผลงาน

ขั้นตอนและการดำเนินงานในการส่งผลงาน

ลงทะเบียน

ผู้ที่จะส่งผลงาน กรุณาลงทะเบียนในชื่อของท่าน

เข้าสู่ระบบ

ผู้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเพื่อส่งผลงาน

FIRST ANNOUNCEMENT