รหัสประจำตัวนิสิต

ประกาศ สำหรับนิสิตดีเด่นด้านกีฬา ภาคปลาย2561 เพื่อยกเว้นภาคต้น2562 ที่ได้สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา สามารถดำเนินการขอคืนเงินได้แล้ว โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระเบียบของมหาวิทยาลัย [21 ส.ค. 62] 

ประกาศ สำหรับนิสิตที่ผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ผลงานดีเด่นด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ผลงานดีเด่นด้านความประพฤติ ภาคปลาย2561 เพื่อยกเว้นภาคต้น2562 ที่ได้สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา สามารถดำเนินการขอคืนเงินได้แล้ว โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระเบียบของมหาวิทยาลัย [25 ก.ค. 62] 

ประกาศ สำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดี(A 15 หน่วยกิต) ภาคปลาย2561 เพื่อยกเว้นภาคต้น2562 ที่ได้สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา สามารถดำเนินการขอคืนเงินได้แล้ว โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระเบียบของมหาวิทยาลัย [24 ก.ค. 62] 

นิสิตดีเด่นด้านกีฬา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 เพื่อยกเว้นภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 รายละเอียด [21 ส.ค. 62] 

นิสิตที่ผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ผลงานดีเด่นด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ผลงานดีเด่นด้านความประพฤติ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 เพื่อยกเว้นภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 รายละเอียด [25 ก.ค. 62] 

นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น (A 15 หน่วยกิต) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 เพื่อยกเว้นภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 รายละเอียด [24 ก.ค. 62] 

นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น (A 15 หน่วยกิต) ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 เพื่อยกเว้นภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3 รายละเอียด [30 พ.ค. 62] 

รายชื่อนิสิต กยศ. ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 รายละเอียด [19 เม.ย. 62] 

รายชื่อนิสิต กรอ. ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 รายละเอียด [19 เม.ย. 62] 

ประกาศ แนวปฏิบัติ นิสิตโปรดอ่าน รายละเอียด [23 ม.ค. 62] 

นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น (A 15 หน่วยกิต) ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 เพื่อยกเว้นภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 รายละเอียด [12 มี.ค. 62] 

นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น (A 15 หน่วยกิต) ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 เพื่อยกเว้นภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 รายละเอียด [23 ม.ค. 62] 

นิสิตที่มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกตามระเบียบว่าด้วยการเสริมสร้างค่านิยมที่ดีของนิสิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด [22 ม.ค. 62] 

รายชื่อนิสิต กยศ. ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 รายละเอียด [5 พ.ย. 61] 

รายชื่อนิสิต กยศ. ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 รายละเอียด [5 พ.ย. 61] 

รายชื่อนิสิต กยศ. ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 รายละเอียด [5 พ.ย. 61] 

รายชื่อนิสิต กยศ. ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 4 รายละเอียด [9 พ.ย. 61] 

รายชื่อนิสิต กรอ. ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 รายละเอียด [5 พ.ย. 61] 

รายชื่อนิสิต กรอ. ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 รายละเอียด [5 พ.ย. 61] 

รายชื่อนิสิต กรอ. ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 รายละเอียด [9 พ.ย. 61] 

ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีผลงานดีเด่น ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 เพื่อยกเว้น ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 3) รายละเอียด [9/10/61]

ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีผลงานดีเด่น ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 เพื่อยกเว้น ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด [5/09/61]

ประกาศรายชื่อนิสิตดีเด่นด้านกีฬา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด [5/09/61]

ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด [5/09/61]

ข้อมูลอัพเดทเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562

**แนะนำให้ใช้ google chrome ในการพิมพ์เอกสารเพื่อตัวเอกสารจะได้ไม่ผิดเพี้ยน

DOWNLOAD google chrome

Statistics
Today
14
Yesterday
19
This Month
559
Last Month
1,445
This Year
10,702
Last Year
6,451